ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

X-Comp-System Korlátolt Felelőségű Társaság

 

 

1.  A Tájékoztató célja és hatálya

 

·         Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy meghatározza az X-Comp-System Kft  (a továbbiakban: „Adatkezelő”) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Továbbá jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

·         A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 

2.  Irányadó jogszabályok

·         Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)

·         évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)

·         évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

·         évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

·         évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);

·         évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

3.   Az Adatkezelő adatai

 

Az Adatkezelő aktuális adatai a következők:

 

·         Név: X-Comp-System Kft

·         Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szekres Richárd u. 15. fsz. 1.

·         Postai cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Szekres Richárd u. 15. fsz. 1.

·         Cégjegyzékszám: 08-09-025975

·         Adószám: 24838713-2-08

·         Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Bírosága

·         Telefonszám: 06 96 800 800

·         E-mail cím: info@xcomp.hu

4.  A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme     

·         Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

·         Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

·         Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

·         Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok körét.

Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagokra

 

·         Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

·         A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

·         Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

·         Adattovábbítás:

o   MiniCRM Zrt.

·         Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

·         Adatfeldolgozók: 

o   MiniCRM Zrt.

§  székhely: 1075 Budapest, Madács Imre út 13-14.

§  cégjegyzékszám: 01 10 047449

§  adószám: 23982273-2-42

§  statisztikai számjel: 23982273 6201 114 01

 

·         Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 90 nap

·         Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

 

Feliratkozás ingyenesen letölthető Eset vírusvédelmi anyagokra

 

·         Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

·         A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

·         Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

·         Adattovábbítás:

o   MiniCRM Zrt.

o   Sicontact Kft.

·         Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

·         Adatfeldolgozók: 

o   MiniCRM Zrt.

§  székhely: 1075 Budapest, Madács Imre út 13-14.

§  cégjegyzékszám: 01 10 047449

§  adószám: 23982273-2-42

§  statisztikai számjel: 23982273 6201 114 01

o   Sicontact Kft

§  székhely: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/C. 4. em.

§  cégjegyzékszám: 01 09 714199

§  adószám: 13004688-2-42

§  statisztikai számjel: 13004688 4690 113 01

 

 

·         Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 90 nap

·         Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

 

Feliratkozás Ingyenes rendszeraudit kérésére

 

·         Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

·         A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

·         Az adatkezelés célja: kapcsolat felvétel lehetősége

·         Adattovábbítás:

o   MiniCRM Zrt.

·         Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

·         Adatfeldolgozók: 

o   MiniCRM Zrt.

§  székhely: 1075 Budapest, Madács Imre út 13-14.

§  cégjegyzékszám: 01 10 047449

§  adószám: 23982273-2-42

§  statisztikai számjel: 23982273 6201 114 01

 

 

·         Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 90 nap

·         Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

 

Feliratkozás Árajánlat kérés esetén

 

·         Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

·         A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

·         Az adatkezelés célja: Árajánlat e-mailben történő elküldése

·         Adattovábbítás:

o   MiniCRM Zrt.

 

·         Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

·         Adatfeldolgozók: 

o   MiniCRM Zrt.

§  székhely: 1075 Budapest, Madács Imre út 13-14.

§  cégjegyzékszám: 01 10 047449

§  adószám: 23982273-2-42

§  statisztikai számjel: 23982273 6201 114 01

 

 

·         Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 90 nap

·         Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése

 

 

 Hírlevélre történő feliratkozás

 

 

·         Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

·         A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

·         Az adatkezelés célja: digitális anyag és ajánlat e-mailben történő elküldése

·         Adattovábbítás: 

o   MiniCRM Zrt. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerünk működtetése érdekében

 
·         Az adattovábbítás jogalapja: ­érintetti hozzájárulás

·         Adatfeldolgozók:
MiniCRM Zrt.

§  székhely: 1075 Budapest, Madács Imre út 13-14.

§  cégjegyzékszám: 01 10 047449

§  adószám: 23982273-2-42

§  statisztikai számjel: 23982273 6201 114 01

 

·         Az adatok törlésének határideje: visszavonásig

·         Az adatközlés hiányának esetleges következménye:  az ingyenes anyag letöltésének ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett, online marketing és vállalkozásfejlesztés témájú ajánlat-értesítéseinek ellehetetlenülése

 

 

 Facebook oldal

 

 

·         Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás ráutaló magatartással

·         Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy nincs ráhatása a Facebook Inc. által üzemeltetett, és az Adatkezelő által kezelt facebook oldalak:

o    https://facebook.com/xcompinformatika

o   https://facebook.com/virusvedo

o   https://facebook.com/virusirtas

o   https://facebook.com/business-it-solutions

 

·         alatt létrehozott aloldalk adatkezelésére, az oldalakon keresztül küldött üzenetek tárolásán, törlésén kívül. Az érintettek adatainak kezeléséről a Facebook Inc. következő címen elérhető tájékoztatójában kaphatnak részletes tájékoztatást: https://www.facebook.com/policies/cookies/

·         Amennyiben az érinett korlátozni vagy törölni szeretné a vele kapcsolatos adatokat, úgy ezen igényét kizárólag a Facebook Inc. tudja teljesíteni, így kérjük, hogy a szolgáltatóval lépjen kapcsolatba!

·         FONTOS TUDNIVALÓ: A Facebook oldal által működtetett sütik egy része akkor is települ a felhasználó gépére, ha az érintett nem rendelkezik Facebook-regisztrációval, de megnyit Facebook-oldalon található tartalmat (pl. keresőoldalak találati eredményeként).

·         Az adatközlés hiányának/megtiltásának esetleges következménye: Adatkezelő Facebook-oldalán megosztott tartalmak megismerésének ellehetetlenülése

 

Fizikai eszközök és szoftverek értékesítése

 

 

·         Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve a futárszolgálat hatékonysága céljából kerül kezelésre

·         A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím (szállítási cím)

·         Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása, felmerülő technikai problémák megoldása

·         Adattovábbítás:  MiniCRM Zrt. részére, ügyfél-kapcsolati rendszerűnk működtetése érdekében; K&H Bank Zrt. bankkártyás fizetési lehetőség érdekében; DPD Hungária  Kft futárszolgálat részére, a termék kiszállítása érdekében.

·          Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

·         Adatfeldolgozók: 

o   MiniCRM Zrt.

§  székhely: 1075 Budapest, Madács Imre út 13-14.

§  cégjegyzékszám: 01 10 047449

§  adószám: 23982273-2-42

§  statisztikai számjel: 23982273 6201 114 01

o   K&H Bank Zrt.

§  székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.

§  cégjegyzékszám: 01 10 041043

§  adószám: 10195664-4-44

§  statisztikai számjel: 10195664 6419 114 01

o   DPD Hungária Kft.

§  székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

§  cégjegyzékszám: 01 09 888141

§  adószám: 13034283-2-41

§  statisztikai számjel: 13034283 5320 113 01

 

 

 

·         Az adatok törlésének határideje:  az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén, amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk

·         Az adatközlés hiányának esetleges következményea megrendelt termék átvételéig: a megrendelés teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén a termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

 

Számlázás

 

 

·         Az adatkezelés jogalapja: törvényi kötelezettség teljesítése

·         A kezelt adatok köre: név; lakcím

·         Adatkezelés platformja: papíralapú

·         Az adatkezelés célja: törvényi kötelezettség teljesítése

·         Adatfeldolgozó: a kiállított számlákat a:

o   KNEIM-GM Kft

§  székhely: 9245 Mosonszolnok, Fő utca 27.

§  cégjegyzékszám: 08 09 019360

§  adószám: 11430999-20-8

§  statisztikai számjel: 11430999 6920 113 08

dolgozza fel, és tárolja

·          Adattovábbítás jogcíme: Adatkezelő jogos érdeke

·         Az adatok törlésének határideje: a számla kiállítását követő 9 év

·         Az adatközlés hiányának esetleges következménye: nincs mód az adatszolgáltatás megtagadására törvényi kötelezés folytán

 

5.  Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 

·         Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adataik kezelésének módjáról, jelezheti törlési vagy módosítási igényét, továbbá visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását a 3. pontban megadott elérhetőségeken.

·         Az érintett törlési jogát a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem gyakorolhatja.

·         A tájékoztatáshoz való jog tartalma: Az érintett igénye alapján az Adatkezelő az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

·         A hozzáféréshez való jog tartalma: Az érintett megkeresésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e rá vonatkozó adatkezelés az Adatkezelőnél. Amennyiben Adatkezelőnél folyamatban van a kérelmezőre vonatkozó adatkezelés, az érintett jogosult hozzáférésre a következők tekintetében:

 

1)      A rá vonatkozó személyes adatok;

2)      az adatkezelés célja(i);

3)      az érintett személyes adatok kategóriái;

4)      azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;

5)      az adatok tárolásának időtartama;

6)      a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;

7)      a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;

8)      a kezelt adatok forrása;

9)      profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;

10)  a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

 

o   A fentiek szerinti adatigénylés esetén Adatkezelő az érintett részére kiadja a kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni az Adatkezelőtől.

o   Adatkezelő minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér.

o   Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

 

·         A helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését.

·         A törléshez való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Adatkezelő a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre vonatkozó adatokat:

 

1)      Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre;

2)      az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához;

3)      az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az Adatkezelőnek nincs más jogalapja az adatkezelésre;

4)      a kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor;

5)      a személyes adatokat az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez törölni kell.

 

o   Az adatok törlését Adatkezelőnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:

 

1)      Az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a további adatkezelés;

2)      a véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

3)      közérdekből;

4)      archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból;

5)      jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

 

·         Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az érintett kérelmére:

 

1)      Az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának, helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;

2)      az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését, csupán az adatkezelés korlátozását kéri;

3)      az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;

o   Amennyiben az Adatkezelő korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:

 

1)      Az érintett ehhez hozzájárul;

2)      jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

3)      más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;

4)      közérdek érvényesítéséhez szükséges.

 

1)      az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése céljából;

2)      az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;

3)      alkalmazását jogszabály engedélyezi;

4)      szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

6.  Kapcsolatfelvétel

 

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

7.   Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 

·         Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

·         Az (1) pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

·         Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

1)      változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);

2)      hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);

3)      az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);

4)      illetve, hogy a jogosultalan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

·         Az adatok védelme kiterjed különösen:

1)      a jogosultalan hozzáférésre;

2)      megváltoztatásra;

3)      továbbításra;

4)      törlésre;

5)      nyilvánosságra hozatalra;

6)      véletlen sérülésre;

7)      véletlen megsemmisülésre;

8)      illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

·         Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél végzett adatkezelés során felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

·         Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

1)      az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;

2)      csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;

3)      az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

·         Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.

·         Az Adatkezelő felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására ugyanakkor az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

8.  Eljárási szabályok

·         Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

·         Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

·         Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

1)      az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;

2)      a kérelem egyértelműen megalapozatlan;

3)      a kérelem túlzó.

·         A (3) pont szerinti esetekben Adatkezelő jogosult:

1)      a kérelmet megtagadni;

2)      a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

·         Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

·         Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

·         Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került továbbításra.

·         Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

1)      az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;

2)      az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

9.  Kártérítés

 

·         Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

·         Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

·         Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

10.                  Jogorvoslat

 

·         Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

·         Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

11.                  Hatósági együttműködés

 

·         Az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

·         Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át az (1) pont szerinti esetekben, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

 

 

Kelt: Mosonmagyaróvár, 2019.  szeptember 8.